Privacy verklaring

Karene (en onderdeel van de praktijk: Kcare-massage) hecht veel waarde aan privacy. Wij hebben ons privacy beleid volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangepast. Hierin leggen we uit welke gegevens wij van jou verwerken, waarom we dat doen en waar we deze voor gebruiken.
Praktijk Karene gevestigd aan de Loostraat 42b, 6924 AG Loo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.karene.nl

Loostraat 42b 6924 AG Loo, tel.+31.638247360
Eigenaar en behandelaar/therapeut van de praktijk Karene is Karen Everaarts, te bereiken via info@karene.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karene verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Medisch gegevens met betrekking tot uw hulpvraag/dienst aanvraag; hulpvraag, behandeling, persoonlijke informatie en vorderingen gerelateerd aan uw hulpvraag.

 – Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op ons website(s) aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

– Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karene.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Karen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Karene analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Karene verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Karene neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karene) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karene bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

GegevensRedenBewaartermijn
Voor- en Achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en emailFacturatie7 jaar (Belastingwet)
Voor- en Achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en email geboortedatum, geslacht, Beroep, Medische gegevensAanleggen en bijhouden van cliënten dossier (medisch dossier) tbv begeleiding/behandeling15jaar (WGBO wet op de geneeskundigen behandelingsovereenkomst)
Bij minderjarige , ook gegevens van beide ouders en toestemming tot behandeling (schriftelijk)Aanleggen en bijhouden van cliënten dossier (medisch dossier) tbv begeleiding/behandeling15jaar (WGBO wet op de geneeskundigen behandelingsovereenkomst)

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Karene verkoopt of stelt ter beschikking uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Karene blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als wij voor u en met uw toestemming laboratorium onderzoek(en) laten uitvoeren, doen we dat met een laboratorium waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben getekend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Karene gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies zo min mogelijk en met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies (als ze er zijn) en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te late corrigeren of verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Karene.

U kunt ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@karene.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Karene wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor ook onze Algemene voorwaarden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karene neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@karene.nl.

Extra informatie m.b.t. uw gegevens bij behandelingen en therapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,  van u heb gekregen  die samengesteld zijn door een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw medisch/cliënte dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Dossiers moeten volgens de WBOG, voor een periode van 15 jaar na de laatste behandeling (afsluitdatum dossier) bewaard blijven. Daar ben ik toe verplicht.

Wel kunt u, schriftelijk, ook voor deze gegevens inzage, correctie en verwijdering/vernietiging vragen. Als u dat wenst en vraagt zal ik daarvoor een verklaring opstellen die door u getekend moet worden en dit zal uw gegevens vervangen in het dossier. Na verwijdering blijven enkel de administratieve gegevens over (NAW, email, telefoon nummer) tot het verlopen van de 15 jaar periode.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum en een korte omschrijving van de behandeling.

In overeenstemming met de belastingwet ben ik verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren. Daar kunnen we (u en ik ) op moment van schrijven niets aan veranderen.

Alle gegevens die ik van u ontvang ten behoefte van de behadeling(en) vallen onder deze privacy verklaring.

Als ik een derde partij gebruik ter ondersteuning en onderzoek, doe ik dit na het met u te hebben overlegd en met u nadrukkelijk toestemming. Dit is deel van de behandelingsovereenkomst die we hebben getekend.

Wanneer een derde partij betrokken is, is er een verwerkersovereenkomst gesloten. Alle partijen waarmee we samenwerken hechten dezelfde waarde aan privacy en handelen in overeenkomst met de AVG/GDPR regelgeving.