ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, trainingen, massage, consult, therapie en coaching trajecten van praktijk Karene. kCare Massage & Pijnbestrijding is onderdeel van praktijk Karene.

1.Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begrippen
1.1 De algemene voorwaarden van Karene zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met Karene en alle daarmee verbandhoudende handelingen die met haar zijn overeengekomen , tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder opdrachtgever: een natuurlijk persoon die met Karene een overeenkomst aangaat. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is tussen de opdrachtgever en Karene betreffende de behandeling, begeleiding, advisering in de ruimste zin van het woord.

2. Gezondheid/aansprakelijkheid
2.1 De begeleiding en behandelingen zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Karene is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voorvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Karene.
2.2 Holistisch therapie, massage en de andere aangeboden (Reiki) behandelingen en trainingen zijn geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, Wel is het een mooie aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg dus altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
2.3. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling, de therapie of een coaching traject geheel voor eigen risico is.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht
3.1 Karene is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in kader van de sessies en trajecten, consult en behandelingen, tenzij er vermoedens van mishandeling zijn, dan is Karene genoodzaakt derden in te schakelen. Voor overig overleg met derde in het belang van het kind, wordt eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is jegens derden ten allen tijde verplicht tot geheimhouding waar het over de inhoud van de diensten van Karene betreft. Indien opdrachtgever zich hier niet aan houdt, verbeurt zij een schadevergoeding van € 10.000 per incident.

4. Betaling
4.1 De betaling is à contant, tenzij anders overeengekomen. Dan geldt een betalingstermijn binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal Karene genoodzaakt zijn maximaal 2 betalingsherinneringen te sturen. Is na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering het bedrag niet ontvangen, dan volgt er een 2e betalingsherinnering vermeerderd met € 20,- extra (administratie)kosten. Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en alle kosten conform de wet volledig voor rekening komen van opdrachtgever.
4.2 In geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enig op opdrachtgever rustende verplichting, is Karene gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere haar toekomende rechten.
4.3 Indien opdrachtgever na schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de overeenkomst geheel of voor het gebrekkige gedeelte door Karene worden ontbonden onverminderd haar recht op vergoeding van alle (ontbindings-) schade.

5. Annuleren
5.1 Afspraken moeten uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de behandeling, massage, consult of coaching en therapie traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij niet annulering binnen 48 uur voor de afspraak is Karene gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

6. Intellectuele eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, mappen, teksten, tekeningen, mallen, ontwerpen, documenten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “informatie”) berusten uitsluitend bij Karene 
6.2 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te vermenigvuldigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij Karene schriftelijke toestemming heeft verleend.
6.3 Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar onderwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, wordt Karene gegarandeerd dat het gebruik daarvan haar niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en is Karene gevrijwaard tegen alle aanspraken verbandhoudende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

7. Begeleiding en Kindercoaching
7.1 Karene is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding, middels een handtekening op de overeenkomst. De gezaghebbende ouder/verzorger draagt zorg voor dat de eventuele gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding. Karene kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het informeren van de gezaghebbende partner.

8. BTW
8.1 De prijzen die zijn genoemd zijn inclusief BTW.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Karene is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis met Karene, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

10. Klachtenregeling
10.1 Karene is aangesloten bij Stichting Adiona. De bij Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/verzorgers toch niet tevreden zijn. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach, die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Tevens voldoet Praktijk Karene aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Graag leg ik kort uit wat dit betekent:
Klachten functionaris Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt, zodat we dit samen goed en professioneel kunnen oplossen. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.
Met ingang van 2021 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.
Contact Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

DISCLAIMER
Op de website van Karene, te weten www.karene.nl wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Ik streef ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Karene neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en zij is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.karene.nl. De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Karene niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd of worden verspreid. Tevens mag niets zonder voorafgaande toestemming worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook. Karene aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Karene is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. 

  •  Praktijk Karene – gevestigd in Loo
  •  Tel.nr. 06 38247360 – www.karene.nl – info@karene.nl 
  •  IBAN : NL64ABNA 0561219389 – KvK nr: 65886585